قوانین و مقررات
  • دستگاه شما در بخش فنی مرکز سخت افزار ایران، مورد بررسی قرار گرفته، سپس هزینه تعمیر به اطلاع شما خواهد رسید. درصورت موافقت شما، مرکز اقدام به تعمیر دستگاه خواهد نمود.

  • کلیه خدمات و رفع عیوب دستگاه ها با هزینه کمتر از 120000 تومان بدون همـاهنـگی انـجام میـشود.

  • حداقل زمان برای بررسی وضعیت، برآورد هزینه و تعمیر دستگاه یک هفته می باشد. خواهشمند است در این مدت، جهت پیگیری وضعیـت دستگاه خود تماس نگیرید. درصورت آماده بودن دستگاه، مراتب طی تماس تلفنی به اطلاع شما خواهد رسید.

  • در صورت عدم تمایل مشتری جهت تعمیر دستگاه، پس از بـررسی وضعـیت و بـرآورد هزینه، مبلغی جهـت عیب یابـی با توجـه به نـوع دستـگاه دریافـت می گردد.

  • درصورتیکه دستگاهی توسط این مرکز آماده اعلام شود، دستگاه بمدت یکماه نزد این مرکز بصورت امانت خواهد بود. پس از گـذشت یکـماه از تاریـخ قبـض ایـن مرکز مسئولیـتـی درقـبـال دسـتـگاه نـخـواهـد داشـت.

  • درصورتیکه دستگاه قبل از مراجعه به مرکز، توسط سایر مراکز بـررسی و اقـدام به تعمیر شـده اسـت، حتما بـه اطلاع مرکز برسانیـد، درغیراینـصورت ایـن مرکـز مـسئـولیـتـی در قـبـــال عـــواقــب آن نـمـی پــذیــرد.

  • این مرکز صرفا عیوب عنـوان شـده توسط مشتـری را بـرطـرف می کند و درقبـال سایر عیـوب مسئولیتـی نمی پذیـرد. هـمچـنین مشتـری پـس از تست و دریـافـت دستگاه از شرکت، حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این زمینه ندارد.

  • بدلیل عدم امکان تست کامل دستگاه در هنگام پذیرش، عیوب غیرقابل مشاهده یا عنوان نشده تعهدی برای شرکت ایجاد نمی کند.

  • این مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال اطلاعات موجود بر روی دستگاه ندارد

  • مهلت تست قطعات تعویض شده توسط این مرکز 48 ساعت می باشد